• „CZYTANIE JEST FAJNE”- KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
     • „CZYTANIE JEST FAJNE”- KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

     •  

      Konkurs na pracę plastyczną, wiersz lub poemat liczący nie więcej niż trzy strony A4. 

      Praca ma przedstawiać artystyczny portret czytelnika, walory czytania.

      Termin składania prac do: 30 kwietnia 2019 roku.

       Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

      Koordynator projektu: Monika Wachowicz

       

      CELE KONKURSU

      - promocja w Boguszowie-Gorcach: Biblioteki Publicznej w Boguszowie-Gorcach, książki i czytelnictwa;

      - promowanie działalności kulturalnej PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach;

      - wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci;

      - zachęcanie do odwiedzania biblioteki;

      - propagowanie znaczenia czytelnictwa dla rozwoju osobowości;

       

      TEMATYKA

      Tematem jest praca plastyczna Lu wiersz, względnie krótki poemat, przedstawiające artystyczną wizję portretu czytelnika, czy też walorów wynikających z czytania, co będzie promować książkę i czytelnictwo.

       

      UCZESTNICY

      Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich uczniów szkół w Boguszowie-Gorcach.

      Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

      I grupa wiekowa: klasy od IV do VI

      II grupa wiekowa: klasy od VII do gimnazjum

       

      Nagroda GRAND PRIX

       

      ZASADY UCZESTNICTWA

      Należy dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę;

      - jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie prace, jedną plastyczną, drugą literacką (za co uzyska tylko jedną, zbiorczą nagrodę, nie dwie)

      - zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach oraz nie była wcześniej prezentowana

      - pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę (dane niezbędne do kontaktu)

      - prace nie mogą być wykonywane w grupach, wyłącznie indywidualnie;

      - każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej na naszej stronie facebookowej https://www.facebook.com/psp6boguszow/

      - uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu, mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), zorganizowanie wystawy, która zawierać będzie nadesłane prace itp.) i wielokrotne nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych

      - prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;

      - każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swoich prac zgody (zgody załączone do regulaminu) - jest to warunek konieczny.

       

      FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA

      - praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) może być wykonany z użyciem dowolnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, również grafika komputerowa –wówczas prosimy o dostarczenie pracy w dwóch formach –papierowej i elektronicznej –płyta), z wykluczeniem materiałów sypkich; praca musi być niebrudząca, może zawierać elementy przestrzenne;

      - układ pracy pionowy lub poziomy

      - format pracy min. A5, mx. A3

       

      - praca pisemna wykonana stylem dowolnym w ramach mieszczących się w pojęciu liryki, odstępstwem może być poemat, którego objętość nie przekracza 3 stron A4;

      - nie może zwierać wulgaryzmów czy obrażać niczyich uczuć, w tym również uczuć religijnych, nie może wyśmiewać innych kultur, języków, koloru skóry – takie prace nie będą brały udziału w konkursie i zostaną zwrócone dyrektorom szkół, z których praca pochodzi z adnotacją o powodzie odrzucenia pracy;

       

      ZASADY DOSTARCZANIA PRAC

      Prace oznaczone czytelną metryczką (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa) wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach ul. Kopernika 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Prace nadesłane bądź dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

       

      KRYTERIA OCENY

      Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

      - realizacja tematu konkursu

      - oryginalne pomysły

      - wrażenia artystyczne

      - estetyka i staranność wykonania.

      Prosimy dorosłych o nie wykonywanie pracy za dzieci.

       

      ZAKOŃCZENIE KONKURSU

      - laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora

      - o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu

      - ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu

      - lista laureatów ogłoszona zostanie 12 maja 2019 r. i będzie dostępna:

       - w PSP NR 6 w Boguszowie -Gorcach

      -  na stronie internetowej i Facebooku

      - pod nr telefonu 767 239 669

      - szkoły, z których pochodzą laureaci będą powiadamiane telefonicznie;

       

      Uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się, a o dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane telefonicznie;

      - nagrody należy odebrać osobiście, bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w dniu uroczystego zakończenia konkursu;

      - ostateczny termin odebrania nagród mija 31 maja 2019r.

       

      UWAGI KOŃCOWE

      - nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi

      - dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych

      - dostarczając pracę na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych

      - Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu

      - ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

      - dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

      Monika Wachowicz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach pod numerem telefonu 692 699 419.

       

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

    • SPOTKANIE Z POEZJĄ
     • SPOTKANIE Z POEZJĄ

     • 21marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Boguszowie -Gorcach w filii nr 2  odbył się

      Szkolny Konkurs Recytatorski „ SPOTKANIE Z POEZJĄ”                                                                                                                                                                                                                                                           Uczniowie Uczniowie wystąpili w III kategoriach wiekowych, a prezentacje oceniała komisja w składzie:

      - bibliotekarz p. Teresa Błońska

      - aktor  Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu p. Seweryn  Mrożkiewicz.                                                                    

      Nasi laureaci :

      w kategorii  Oddziału Przedszkolne

        I miejsce zajęła Justyna Gil-Sobczyk  

       II miejsce Julia Misiak, Wiktoria Karamon                                          

      w  kategorii  kl. I-II

       I miejsce   Natalia Szymczukiewicz

       II miejsce  Maja Chojnowska

       III miejsce   Karina Hernas, Hektor Grzybiański

      w  kategorii kl.  III

      I  miejsce  Łukasz Sinkiewicz

      II  miejsce  Natalia Śmierciak, Judyta Janik

       III miejsce  Julia  Woźniak

       

      Gratulujemy zwycięzcom  i życzymy dalszych sukcesów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „ SMERFIK”

    • POŻEGNANIE ZIMY
     • POŻEGNANIE ZIMY

     • Klasa 1 pożegnała zimę i przywitała wiosnę

      Hej ! Zielona dolina

      ale góra biała.

      Hej ! Na Dzikowcu

      zima się schowała.

     • 🏆ZDOLNA CZWARTOKLASISTKA🏆

     •           Gratulacje dla uczennicy klasy 4b - Oliwii Raszewskiej, która w dniu 7 marca 2019 r. zajęła 5 miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Zdolny czwartoklasista”, organizowanym przez PSP nr 15 w Wałbrzychu.

      W tegorocznej XVI edycji wzięli udział przedstawiciele 17 szkół z powiatu wałbrzyskiego i okolicznych powiatów. Życzymy kolejnych sukcesów oraz powodzenia 21 marca na Kangurze.  

                                                                                  🏆🏆🏆