• List Kuratora Oświaty

     • Wrocław 2019-10-07

                           Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice, Droga Młodzieży!

      Od dwóch tygodni na ekranach kin gości film „Legiony” (dozwolony
      od lat 13). Opowiada on o pokoleniu, które „na stos rzuciło swój życia los”
      i poszło w bój o wyśnioną Polskę. Upomniało się o to, co dla każdego Polaka najświętsze - o wolność i niepodległość. I Kompania Kadrowa, która
      z podkrakowskich Oleandrów wyruszyła o świcie 6 sierpnia 1914 roku, rozrosła się w I Brygadę, a następnie w Legiony. Czyn Legionów Polskich walnie przyczynił się do odzyskania własnej państwowości po latach zaborów.

      Film „Legiony” jest ważny i piękny, historycznie wierny, przenosi nas
      w przełomowe czasy sprzed stu lat. Poruszająco i malarsko portretuje losy
      i wybory ówczesnych Polaków, szczególnie młodych dziewcząt i chłopców. Każdy z nich miał swoje ambicje, marzenia, plany, zobowiązania, pasje, namiętności i rozterki. Chciał kochać i żyć. Ale w chwili próby stanął ramię
      w ramię z innymi do walki o Niepodległą.

      Film „Legiony” to film o wartościach najważniejszych i najpiękniejszych: wierności, miłości, nadziei, odwadze, poświęceniu. O ludziach z krwi i kości, ich emocjach i dylematach. O Polsce i Polakach. O nas - wszak jak pisał  wielki romantyczny poeta i narodowy wieszcz Cyprian Kamil Norwid - „przeszłość
      to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”. My z Nich.

      Bardzo proszę o zorganizowanie wyjść całej szkoły lub klas do kina.
      Z całego serca zachęcam do pójścia na film „Legiony” w gronie rodzinnym,
      z przyjaciółmi lub indywidualnie. Naprawdę warto!

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Roman Kowalczyk       

                                                                                                                       Dolnośląski Kurator Oświaty

    • 🔔✒️ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ✒️🔔
     • 🔔✒️ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ✒️🔔

     •  

                  Dzień 08 października 2019 rokuw naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy.

      W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach.Punktualnie o godzinie 9.30– uczennice klasy 8 przywitały przybyłych gości: Panią Marzenę Snopko - przedstawiciela Centrum Obsługi Jednostek, Panią Wioletę Kuchtę- pracownika Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Boguszowie- Gorcach oraz Panią dyrektor Katarzynę Mikołajczyk, nauczycieli, rodziców i uczniów.

      Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości - uczniów klasy I.Wspierane przez panią Wiesławę Tomczak – wychowawcę klasy, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym i tym samym udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania.

      Symbolicznego pasowania „ wielkim piórem” dokonała Pani dyrektor Katarzynę Mikołajczyk.Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie upominkówi pamiątkowych dyplomów.

      Uśmiechnięci Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty przygotowane przez gości i rodziców.Rodzicom gratulujemy, tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły

                                                                                        👭👭👫👬👬

     • List dolnośląskiego kuratora oświaty

     •                                                                                                                                               Wrocław 2019-09-16

      Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

      Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
      z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
      z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
      9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
      w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
      z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
      w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
      w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
      w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
      o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
       w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
       

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
      i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
      i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
      i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
      i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
      i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                                     Z poważaniem pozostaję

                                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                                   Dolnośląski Kurator Oświaty

    • Wycieczka do Wrocławia
     • Wycieczka do Wrocławia

     • Dnia 6 czerwca 2019r. 36 uczniów klas 4-8 wzięło udział w wycieczce do Wrocławia.
      W trakcie wyjazdu dzieci odwiedziły wrocławskie 🐒 ZOO 🦒, a największą atrakcją okazało się Afrykarium

      i pobyt w lesie tropikalnym . Uczestnicy zafascynowani byli okazami morskiej fauny i flory.
                                                      🦏🐫🐬🐢🦈🦛🦓🐅🦜🦙🐘🦍🐒🦉🦒

      Ponadto uczniowie obejrzeli "Kosmiczną wystawę", nad którą patronat objęło 🚀NASA🚀.

      Dzieci poznały historię znanych astronautów oraz lotów kosmicznych. Jedną z atrakcji stanowiły symulatory lotów, z których uczniowie chętnie korzystali.
                                                                              🚀🚀🚀🚀🚀
      Podczas wycieczki udało się połączyć wiedzę z zakresu biologii, geografii oraz fizyki ze wspaniałą zabawą.

    • BIAŁA SOBOTA i DZIEŃ DZIECKA
     • BIAŁA SOBOTA i DZIEŃ DZIECKA

     •          W sobotę 1 czerwca 2019 roku w budynku szkoły przy ulicy Kopernika 7, odbyła się akcja profilaktyczna "Biała Sobota" dla mieszkańców Boguszowa - Gorc i okolicznych miejscowości. W ramach organizowanej corocznie akcji pacjenci skorzystali z bezpłatnych badań, konsultacji i porad lekarzy specjalistów: onkologa, internisty, kardiologa, pulmonologa, a badania EKG, poziomu cukru, badania słuchu, spirometrię wykonał wykwalifikowany personel pielęgniarski. Uczniowie naszej szkoły skorzystali z przesiewowych badań słuchu i pomocy logopedy.

      W tym samym dniu, obchodząc Dzień Dziecka, w budynku hali sportowej przy ul. Reymonta uczniowie szkoły wzięli udział w rozgrywkach sportowych, turnieju minigolfa, pokazach taekwondo oraz boksu.

      Imprezę otworzyła Pani dyrektor Katarzyna Mikołajczyk wraz z zastępcą Burmistrza Boguszowa - Gorc - Panem Sebastianem Drapałą, który obdarował uczniów słodkościami.

      Spotkanie na sali sportowej rozpoczęły praktyczne zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach składają podziękowania:

      Panu dr n. med. Romanowi Szełemejowi

      Pani dr Marzenie Saganek

      Pani dr Honoracie Magierskiej

      Pani dr Małgorzacie Smreczyńskiej

      Pani Małgorzacie Sztuk

      Pani Marii Nowak

      Pani Iwonie Mazur

      Pani Aleksandrze Tylczyńskiej – Zepp

      Pani Barbarze Laskowskiej

      Pani Ewelinie Felusiak

    • Sukcesy w XV MINI-SETCE
     • Sukcesy w XV MINI-SETCE

     • W dniu 31.05.2019 odbyła się już XV Mini Setka, impreza biegowa dla dzieci, w której bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie zdobywając kilka medali. 🥇🥈🥉Wszyscy zasługują na wielkie brawa i gratulacje za wysiłek i zaangażowanie. 👏🏻👏🏻👏🏻Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie:

      - Victoria Mańska kl. 1 -3 miejsce 🥉

      - Brajan Jankiewicz kl.1 -2 miejsce 🥈

      - Hektor Grzybiański kl. 2-3miejsce 🥉

      - Krystian Jankiewicz kl. 4b -1 miejsce 🥇🏆

      - Justyna Sinkiewicz kl. 5 -1 miejsce 🥇🏆

      - Patrycja Piotrowska kl. 8 -2 miejsce 🥈

      - Dominik Bąbliński kl. 8 za -3 miejsce 🥉

                                         Jeszcze raz wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 😊

     • Sukces uczennic w XI Diecezjalnym Konkursie Papieskim

     •  

      W dniu 23 maja 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu rozstrzygnięto XI Diecezjalny Konkurs Papieski, pt. „Święty Jan Paweł II i Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki apostołowie trzeźwości i wolności”.

      Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie-Gorcach zdobyły czołowe nagrody:

      - Natalia Filipecka z kl.8 – zajęła I miejsce w kategorii klas VII - VIII w kategorii „praca multimedialna”,

       - Oliwia Raszewska z kl.4b zdobyła wyróżnienie – Nagrodę Specjalną w kategorii klas IV - VI za pracę literacką (wiersz).

      Gratulujemy laureatkom.

     • LIST OTWARTY NAUCZYCIELI

     • Szanowni Państwo,

      Drodzy Rodzice i Uczniowie,

      Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

      oraz wszyscy Ci, dla których kształcenie i wychowanie

      młodych pokoleń jest rzeczą ważną!

       

                  My Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
      w Boguszowie - Gorcach solidarnie w jedności z liczną grupą środowisk oświatowych w całej Polsce przystąpiliśmy do akcji strajkowej. Nie była to decyzja łatwa, ale za nią stoi nasza troska o przyszłość  polskiej edukacji

      i dobro ucznia.

      Nasz protest nie ma charakteru politycznego, jak przekonują społeczeństwo nasi rządzący! Wśród nas są zwolennicy różnych ugrupowań politycznych,  w tym proteście to nie polityka motywuje nas do determinacji, lecz odpowiedzialność za przyszłość polskiej szkoły
      i losy naszych uczniów. Obecna sytuacja, w jakiej się znajdujemy to konsekwencja wieloletnich  zaniedbań kolejnych rządów i partii politycznych, brak merytorycznych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, podejmowanie decyzji o pseudo reformach na szczeblu ministerialnym,  podważanie autorytetu i deprecjonowanie rangi zawodu nauczyciela w oczach opinii publicznej.  Nigdy wcześniej nie czuliśmy się tak upokorzeni jak obecnie.

      Protest nie  dotyczy głównie wysokości naszych zarobków!
      Walczymy o lepszą jakość edukacji, o godność nauczyciela, chcemy aby nasze opinie, sugestie na temat funkcjonowania systemu kształcenia
      i wychowania były brane pod uwagę.
      Nie chcemy, aby podstawy programowe były przeładowane, nieadekwatne do szybko zmieniającej się rzeczywistości, fałszowały historię, zawężały horyzonty  myślowe naszych wychowanków, niszczyły ich kreatywność.                   

      Jesteśmy dumni z wykonywanego zawodu, chcemy wychowywać dzieci
      i młodzież w duchu uniwersalnych wartości, tolerancji i szacunku dla innych, kształtować u nich poczucie  przynależności do  Polski,   Europy
      i Świata.

      Nie godzimy się na to, by rządzący z pogardą wypowiadali się                      o nauczycielach, ośmieszali nas, wprowadzali w błąd społeczeństwo na temat wysokości naszych płac, podając  nieprawdziwe informacje
      o średnich pensjach nauczycielskich, rzekomych dodatkach, oraz czasie pracy. Obecnie nasze zarobki są nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, nie pozwalają nam na godne życie, korzystanie z dóbr kultury, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie naszych pasji.

      Dziękujemy za poparcie naszego protestu, zrozumienie i słowa otuchy płynące od Rodziców, Uczniów, wszystkich wspierających nas w tym bardzo trudnym dla nas czasie.

      Solidaryzujemy się z protestującymi nauczycielami z całej Polski
      i domagamy się natychmiastowego podjęcia przez Rząd dialogu
      z władzami ZNP i FZZ  reprezentującymi całe środowisko nauczycielskie ponad podziałami,  zrzeszone i niezrzeszone oraz wypracowania konstruktywnych rozwiązań celem zakończenia kryzysu.

      Nie poddajemy się, chociaż ubiegły tydzień był dla nas czasem wyjątkowo smutnym, bez szkoły tętniącej uczniowskim gwarem,
      o którym mówią słowa hymnu naszej szkoły:

      „Myśmy Twym życiem Szkoło nasza,

      Twoim oddechem, Twoim czasem.

      To dla nas bije Twoje serce,

      Chcesz nas nauczyć jak najwięcej.

      Gwarem tętni nasza szkoła.

      Wiara żyje tu wesoła.

      Tutaj wre nauka, tu się wiedzy szuka,

      A więc bracie weź się w garść!”

       

      Nauczyciele
      Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
      w Boguszowie-Gorcach

     • Drodzy Uczniowie Klas Ósmych!

     •  

       

       

                   W czasie  egzaminów  trzymamy za Was kciuki, jesteśmy myślami i sercem z Wami, życzymy Wam powodzenia.                         

      Dzisiaj nie możemy być fizycznie  z Wami, ale wierzymy, że dobrze wykorzystacie wiedzę i umiejętności, które przez     kolejne lata szkolnej edukacji zdobyliście.                                          

      Pokażcie  co potraficie!

       

                                                                                     Wasi Nauczyciele z PSP nr 6

      w Boguszowie-Gorcach

    • Laureaci konkursu wielkanocnego „Najpiękniejsza Pisanka”
     • Laureaci konkursu wielkanocnego „Najpiękniejsza Pisanka”

     • Kategoria kl.0-3

      I miejsce: Amelia Eksterowicz

      II miejsce: Bartosz Krakowski

      III miejsce: Bartosz Kuźniacki

       

      Kategoria kl. 4-7

      I miejsce: Oliwia Raszewska

      II miejsce: Magdalena Misiak

      III miejsce: Wiktoria Pietraszek

       

      Wyróżnienie: Dominik Głowacki

       

      Nagroda dyrektora szkoły: Patryk Horka i Wiktoria Horka

      Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękuję za włożony wkład pracy i stworzenie przepięknych prac. Jury miało ogromne wezwanie, aby wyłonić i  nagrodzić najciekawsze spośród 44 pisanek, które zostały dostarczone na konkurs. Serdecznie gratuluję laureatom, zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

      Urszula Filip

      O terminie wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Szanowni Państwo, informuję, że w referendum strajkowym nauczyciele PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach zdeklarowali przystąpienie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W związku z tym,  jeżeli w  wyniku braku porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi dojdzie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty, od dnia 08 kwietnia 2019 roku do odwołania w PSP nr 6 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze. Dla uczniów, których rodzice zdecydują się przyprowadzić w tych dniach dzieci do szkoły, zajęcia opiekuńcze przeprowadzi dyrektor szkoły.

    • „CZYTANIE JEST FAJNE”- KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
     • „CZYTANIE JEST FAJNE”- KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

     •  

      Konkurs na pracę plastyczną, wiersz lub poemat liczący nie więcej niż trzy strony A4. 

      Praca ma przedstawiać artystyczny portret czytelnika, walory czytania.

      Termin składania prac do: 30 kwietnia 2019 roku.

       Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.

      Koordynator projektu: Monika Wachowicz

       

      CELE KONKURSU

      - promocja w Boguszowie-Gorcach: Biblioteki Publicznej w Boguszowie-Gorcach, książki i czytelnictwa;

      - promowanie działalności kulturalnej PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach;

      - wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci;

      - zachęcanie do odwiedzania biblioteki;

      - propagowanie znaczenia czytelnictwa dla rozwoju osobowości;

       

      TEMATYKA

      Tematem jest praca plastyczna Lu wiersz, względnie krótki poemat, przedstawiające artystyczną wizję portretu czytelnika, czy też walorów wynikających z czytania, co będzie promować książkę i czytelnictwo.

       

      UCZESTNICY

      Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich uczniów szkół w Boguszowie-Gorcach.

      Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

      I grupa wiekowa: klasy od IV do VI

      II grupa wiekowa: klasy od VII do gimnazjum

       

      Nagroda GRAND PRIX

       

      ZASADY UCZESTNICTWA

      Należy dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę;

      - jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie prace, jedną plastyczną, drugą literacką (za co uzyska tylko jedną, zbiorczą nagrodę, nie dwie)

      - zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach oraz nie była wcześniej prezentowana

      - pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę (dane niezbędne do kontaktu)

      - prace nie mogą być wykonywane w grupach, wyłącznie indywidualnie;

      - każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej na naszej stronie facebookowej https://www.facebook.com/psp6boguszow/

      - uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu, mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), zorganizowanie wystawy, która zawierać będzie nadesłane prace itp.) i wielokrotne nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych

      - prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;

      - każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swoich prac zgody (zgody załączone do regulaminu) - jest to warunek konieczny.

       

      FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA

      - praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) może być wykonany z użyciem dowolnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, również grafika komputerowa –wówczas prosimy o dostarczenie pracy w dwóch formach –papierowej i elektronicznej –płyta), z wykluczeniem materiałów sypkich; praca musi być niebrudząca, może zawierać elementy przestrzenne;

      - układ pracy pionowy lub poziomy

      - format pracy min. A5, mx. A3

       

      - praca pisemna wykonana stylem dowolnym w ramach mieszczących się w pojęciu liryki, odstępstwem może być poemat, którego objętość nie przekracza 3 stron A4;

      - nie może zwierać wulgaryzmów czy obrażać niczyich uczuć, w tym również uczuć religijnych, nie może wyśmiewać innych kultur, języków, koloru skóry – takie prace nie będą brały udziału w konkursie i zostaną zwrócone dyrektorom szkół, z których praca pochodzi z adnotacją o powodzie odrzucenia pracy;

       

      ZASADY DOSTARCZANIA PRAC

      Prace oznaczone czytelną metryczką (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa) wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach ul. Kopernika 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Prace nadesłane bądź dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

       

      KRYTERIA OCENY

      Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

      - realizacja tematu konkursu

      - oryginalne pomysły

      - wrażenia artystyczne

      - estetyka i staranność wykonania.

      Prosimy dorosłych o nie wykonywanie pracy za dzieci.

       

      ZAKOŃCZENIE KONKURSU

      - laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora

      - o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu

      - ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu

      - lista laureatów ogłoszona zostanie 12 maja 2019 r. i będzie dostępna:

       - w PSP NR 6 w Boguszowie -Gorcach

      -  na stronie internetowej i Facebooku

      - pod nr telefonu 767 239 669

      - szkoły, z których pochodzą laureaci będą powiadamiane telefonicznie;

       

      Uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się, a o dokładnym terminie szkoły zostaną poinformowane telefonicznie;

      - nagrody należy odebrać osobiście, bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w dniu uroczystego zakończenia konkursu;

      - ostateczny termin odebrania nagród mija 31 maja 2019r.

       

      UWAGI KOŃCOWE

      - nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi

      - dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych

      - dostarczając pracę na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac, zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych

      - Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu

      - ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

      - dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

      Monika Wachowicz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach pod numerem telefonu 692 699 419.

       

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

    • SPOTKANIE Z POEZJĄ
     • SPOTKANIE Z POEZJĄ

     • 21marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Boguszowie -Gorcach w filii nr 2  odbył się

      Szkolny Konkurs Recytatorski „ SPOTKANIE Z POEZJĄ”                                                                                                                                                                                                                                                           Uczniowie Uczniowie wystąpili w III kategoriach wiekowych, a prezentacje oceniała komisja w składzie:

      - bibliotekarz p. Teresa Błońska

      - aktor  Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu p. Seweryn  Mrożkiewicz.                                                                    

      Nasi laureaci :

      w kategorii  Oddziału Przedszkolne

        I miejsce zajęła Justyna Gil-Sobczyk  

       II miejsce Julia Misiak, Wiktoria Karamon                                          

      w  kategorii  kl. I-II

       I miejsce   Natalia Szymczukiewicz

       II miejsce  Maja Chojnowska

       III miejsce   Karina Hernas, Hektor Grzybiański

      w  kategorii kl.  III

      I  miejsce  Łukasz Sinkiewicz

      II  miejsce  Natalia Śmierciak, Judyta Janik

       III miejsce  Julia  Woźniak

       

      Gratulujemy zwycięzcom  i życzymy dalszych sukcesów w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „ SMERFIK”

    • POŻEGNANIE ZIMY
     • POŻEGNANIE ZIMY

     • Klasa 1 pożegnała zimę i przywitała wiosnę

      Hej ! Zielona dolina

      ale góra biała.

      Hej ! Na Dzikowcu

      zima się schowała.